RMK kõrgendatud avaliku huviga alad

RMK hallatavatel maadel asuvad alad, mille majandamisega kaasneb kõrgendatud avalik huvi (KAH). Tasakaalu leidmiseks erinevate huvide vahel teavitatakse seotud huvirühmasid planeeritud töödest. Teavitamise ja infovahetuse käigus selgitatakse välja, kas neil aladel on vaja rakendada tavapärasest erinevaid majandamisvõtteid.

KAH aladeks on linnade ja teiste tiheasustusalade territooriumil asuvad ja aktiivses rekreatiivses kasutuses olevad ning nendega vahetult piirnevad alad, kultuurimälestised, pärandkultuuriobjektid, looduslikud pühapaigad, kohaliku kogukonna jaoks olulised kohad.

KAH alade majandamiseks on kokku lepitud järgmised põhimõtted:

  • Välditakse lageraie lanke suurusega üle 3 hektari
  • Lageraied tehakse maastikku sobituvalt
  • Lageraielangile jäetakse säilikpuud kasvama gruppidena
  • Lageraie järgselt uuendatakse raiesmik raiele järgneval kevadel
  • Enne raiesmiku uuenemist ei tehta uut lageraiet raiesmikuga piirneval metsaeraldisel 
  • Raietööde käigus tekkinud raidmed koristatakse kasutatavatelt metsateedelt ja -radadelt 
  • Maapinna ettevalmistamise käigus ei kahjustata kasutatavaid metsateid ja -radasid 
  • Turberaiet teostatakse juhul, kui metsa kasvutingimused võimaldavad tagada metsa uuendamise 
  • Kokkuleppel huvirühmadega määratakse töödele ajalised piirangud 

Toimunud ja tulevaste kaasamiskoosolekute kohta leiab lisainfot siit.