Metsamajandus

Metsamajanduse tegevusvaldkonna ülesandeks on majandada RMK hoole all olevat riigimetsa säästlikult ja tõhusalt. 

Tegevusvaldkonda kuuluvad:

  • metsamajandusosakond
  • metsamajandusregioonid
  • metsakasvatustalitus
  • metsaparandustalitus
  • puiduenergeetikatalitus
  • looduskaitsetalitus

Metsamajandusosakond töötab välja metsade majandamise põhimõtteid ja koordineerib metsamajanduse tegevusvaldkonna üksuste töid. Samuti arendab ta metsamajanduse IT-rakendusi.  

Metsamajandusregioonid tegelevad puidu varumise ja ümarpuidu logistikaga. Regioone on kolm: Edela, Kagu ja Kirde, igaüks neist jagatud neljaks varumispiirkonnaks.  

Metsakasvatustalitus hoolitseb RMK metsa järelkasvu eest ehk tagab selle, et igale lagedale alale kasvaks parim latimets 20 aastaga ja vaid põhjendatud kulutustega. Ligi 200 töötajaga on metsakasvatustalitus RMK suurima inimeste arvuga struktuuriüksus.  

Metsaparandustalitus ehitab, rekonstrueerib, uuendab ja hooldab RMK metsakuivendussüsteeme ning metsateid.

Puiduenergeetikatalitus korraldab energiapuidust (raidmetest, tüvestest, kändudest ning mõnel juhul ka küttepuidust) hakkpuidu tootmist ja selle veo klientidele.

Looduskaitsetalitus tellib vajalikud looduskaitsetööd riigimaal. Nende hulka kuuluvad nt liigi elupaikade, soode ja poollooduslike koosluste taastamine, kaitsealuste üksikobjektide ja parkide hooldus ning kaitsealade tähistamine. 

Valdava osa metsakasvatus- ja raietöödest, kogu ümarpuidu ja hakkpuidu veo ning energiapuidu hakkimise, samuti kõik metsaparandus- ning looduskaitsetööd teevad RMK-le partnerettevõtted. Seeläbi jõuab aastas Eesti väikeettevõteteni ligikaudu 100 miljonit eurot.