Riigimetsa Majandamise Keskus avaldab metsaseaduse § 57 lg 4 alusel alltoodud teadaande:

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) Vändra metskond annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks Pärnumaal RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid.

Enampakkumine toimub vastavalt riigivaraseadusele, metsaseadusele ja RMK põhimäärusele.

Kasutusse antakse Audru vallas Soeva külas 1,52 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Nätsi-Võlla looduskaitseala 9 (katastritunnus 15901:001:0413, riigi kinnisvararegistri kood KV46073). Enampakkumise alghind 20 eurot hektari kohta aastas.

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1. maatüki kasutuseesmärk on põllumajanduslik kasutamine;

2. maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;

3. renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. oktoobriks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;

4. rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist maarendilepingu sõlmimisest kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga kolme järgmise aasta möödumisel, kusjuures rendi summa viiakse vastavusse keskmise turuhinnaga piirkonnas. Rendi suurendamine fikseeritakse kirjalikult maarendilepingu lisana. Juhul, kui Pooled ei saavuta kokkulepet uue Rendi suuruse osas järgmise kolme aastase perioodi esimeseks päevaks, on Rendileandjal õigus Leping erakorraliselt üles öelda, teatades sellest kirjalikult Rentnikule 1 (üks) kuu ette.

5. rentnikul on kohustus:

tasuda lisaks renditasule rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses 5 (viie) tööpäeva jooksul maarendilepingu allkirjastamisest. Rendileandjal on õigus tagatisraha kasutada maarendilepingu lõppemisel. Rendileandja tagastab rentnikule tagatisraha.

1.1. (kahe) kuu möödumisel arvates maarendilepingu lõppemise kuupäevast, kui rendileandja ei ole esitanud rentniku vastu maarendilepingust tulenevat nõuet. Tagatisrahalt ei maksta rentnikule intressi.

1.2. tasuda maatükiga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised esitatud arve alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

2. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile või muul viisil kasutusse;

3. maatükk antakse üle pärast maarendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul on kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele.

Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne enampakkumise tegemist tutvuma enampakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatüki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Enampakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Vändra metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1) pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni;

2) kasutusse soovitud maatüki lähiaadress ja katastritunnus;

3) maatüki kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4) pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning enampakkumises ei osale.

Enampakkumisel osaleja võib esitada korraldajale protesti enampakkumise etteval­mis­tamise ja korraldamise kohta kolme päeva jooksul enampakkumise tähtpäevast.

Enampakkumise tulemused kinnitatakse hiljemalt viie tööpäeva jooksul enampakkumise läbiviimise tähtpäevast arvates. Vastavast otsusest saadetakse koopia enampakkumise võitjale.

Rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Kasutamiseks antava maatüki, enampakkumisel osalemise ja rendilepingu tingimuste ja kohta saab täiendavat infot RMK Vändra metskonnast e-posti aadressil: vandra@rmk.ee.  

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus hiljemalt 15.04.2016 a kella 10.00-ks RMK Randivälja küla, Tori vald, 86814 Pärnu maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 15.04.2016 kell 11.00".

Pakkumiste avamine toimub 15.04.2016. a kell 11.00 RMK Vändra metskonna kontoris, aadressil Randivälja küla, Tori vald, Pärnu maakond.