RMK Jõgevamaa metskond annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks Jõgevamaal RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju. Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.
Kasutusse antakse järgmistest kinnisasjadest järgmised maatükid:

1) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 14,45 ha kinnisasjast lähiaadressiga Kursi metskond 10 (katastritunnus 61102:004:0170, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8852) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

2) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 1,38 ha kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 74 (katastritunnus 61102:002:0301, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45400) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

3) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 2,28 ha kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 51 (katastritunnus 61102:002:0320, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45790) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

4) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 6,61 ha kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 78 (katastritunnus 61102:002:0303, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45399) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

5) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 7,52 ha kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 75 (katastritunnus 61102:002:0302, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45404) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

6) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 5,05 ha kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 82 (katastritunnus 61102:004:0006, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45401) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

7) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 0,3 ha kinnisasjast lähiaadressiga Pikknurme metskond 74 (katastritunnus 61102:004:0090, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24467) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

8) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 7,27 ha kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja 60_1 (katastritunnus 61101:001:0169, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58133) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

9) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 0,17 ha kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja 60_2 (katastritunnus 61101:001:0169, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58133) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist;

10) Puurmanni vallas Jüriküla külas ligikaudu 1,12 ha kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja 59 (katastritunnus 61101:001:0168, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58134) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise, karjatamise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada alates 10. juulist.

Kasutusse andmise põhitingimused on alljärgnevad:

1. maatükk antakse rendilepinguga kasutaja kasutusse tähtajaga 10 aastat;

2. renditasu maksmine toimub 1 kord aastas ettemaksuna vastava aasta 1. juuliks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses;

3. rendileandjal on õigus renditasu suurust korrigeerida iga kolme aasta järel arvestusega, et see võrreldes senise renditasu suurusega ei vähene. Rendi suurendamisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates Lepingu sõlmimisest, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga.

4. rentnikul on kohustus:

4.1. lisaks renditasule tasuda rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tagatisraha ühekordse renditasu ulatuses;

4.2. tasuda varaga seotud maksud (maamaks), kõrvalkulud ning koormised vastava teatise alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

5. rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda vara allrendile;

6. maatükk antakse üle pärast rendilepingu sõlmimist ja tagatisraha tasumist tõendava dokumendi esitamist kirjaliku vara üleandmise akti alusel. Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise akti alusel, kusjuures rentnikul kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki lepingujärgsele kasutamisele;

7. rendileping parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hiljemalt 15 päeva jooksul pärast valikpakkumise tulemuste kinnitamist. Rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

Valikpakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma valikpakkumise tingimuste infoga RMK kodulehel ja hiljemalt enne lepingu sõlmimist maatäki looduses üle vaatama, et vältida edaspidiste arusaamatuste ja kahjude tekkimise riski.

Pakkumisel osalemiseks tuleb esitada RMK Jõgevamaa metskonda avaldus (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine), mis sisaldab:

1) pakkuja nime, isiku- või registrikoodi, elu- või asukohta ning kontakttelefoni numbrit;

2) kasutamiseks antava maatüki nimetus ja katastritunnus;

3) rendiobjekti kasutamisel ühe hektari aastatasu pakkumissumma, mis peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega eurodes täisarvuna (ilma eurosentideta). Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;

4) kirjeldus poollooduslike koosluste hooldamise varasema kogemuse kohta (hooldamise koht, kestus, maht hektarites, info varasemate lepingute kohta);

5) pakkumise esitamise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus 31. märtsiks 2016 a kella 10.00-ks aadressil RMK Jõgevamaa metskonna aadressil Pikknurme küla, Puurmani vald, 49009 Jõgeva maakond. Ümbrikule märkida märgusõna "Maade kasutusse andmine. Maatüki nimetus. Mitte avada enne 31.03.2016 kell 11.00".
Pakkumiste avamine toimub 31.03.2016. a kell 11.00 RMK Jõgeva metskonna kontoris, aadressil Pikknurme küla, Puurmani vald, Jõgeva maakond.

Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning valikpakkumises ei osale.

Valikpakkumise võitja ja paremuselt teise pakkuja nime ja tema pakkumise tulemused teeb RMK Jõgevamaa metsaülem kirjalikult teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele viie tööpäeva jooksul pärast valikpakkumise toimumist.
RMK Jõgevamaa metsaülem kinnitab valikpakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks hiljemalt 20 tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates.

Valikpakkumisel esitatud pakkumuste hindamise juhend

1. Pakkumuse hind ja andmed pakkuja poollooduslike koosluste hooldamise kogemuse pikkuse ja mahu kohta esitatakse vastaval avalduse vormil. Avalduse vorm valikpakkumisel osalemiseks ja rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/kuulutused/riigivara kasutusse andmine.

2. Nõuetele vastavaks tunnistatud pakkumusi hinnatakse järgmiste kriteeriumite alusel:
2.1. pakkumuse hind – osakaal 50 punkti;
2.2. pakkuja kogemuse pikkus poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti;
2.3. pakkuja kogemuse maht poollooduslike koosluste hooldamisel – osakaal 25 punkti.

3. Pakkumuste võrdlemisel antakse kõrgeima hinnaga pakkumusele maksimaalne punktide arv - 50 punkti. Teiste pakkumuste hinnad saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav hind jagatakse kõrgeima hinnaga ja korrutatakse viiekümnega).

4. Pakkumuste võrdlemisel antakse 5 aastat või enama poollooduslike koosluste hooldamise kogemusega pakkujale maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatav kogemuse pikkus täisaastates jagatakse viiega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse pikkust arvestatakse täisaastates, täisaastana läheb arvesse aasta (vegetatsiooniperiood), mille käigus on tõendatud pakkuja poolt poollooduslike koosluste hooldamine.

5. Pakkumuste võrdlemisel antakse 150 hektari või enama mahu eest maksimaalne punktide arv - 25 punkti. Teised pakkumused saavad punkte proportsionaalselt vähem (hinnatava kogemuse maht jagatakse ühesaja viiekümnega ja korrutatakse kahekümne viiega). Kogemuse mahtu arvestatakse hektarites, arvesse lähevad poollooduslike koosluste hooldamise pindalad.

6. Hindamiskriteeriumite eest antud punktid liidetakse ning edukaks tunnistatakse kõige rohkem punkte saanud pakkumus. Pakkumusi hinnatakse osade (hind, kogemus, maht) kaupa. Punktisummad arvutatakse täpsusega kaks kohta peale koma.

Isikul, kes kasutas valikpakkumisel olevat kinnisasja õiguslikul alusel ja kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus kinnisasja kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui kinnitab kirjalikult viie tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust.

Iga maatüki kohta Keskkonnaameti poolt kehtestatud täpsete eritingimustega on võimalik tutvuda ning täpsemat infot maaüksuste asukoha ja kasutamise kohta saab RMK Jõgevamaa metskonnast e-posti aadressil: jogevamaa@rmk.ee või 30. märtsil 2016.a. kell 10-14.00 telefonil 676 7449.