RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS

korraldab läbirääkimised metsamaterjali müügiks kokkuleppehinnaga kestvuslepingu alusel

Läbirääkimised korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Läbirääkimiste objektiks on RMK majandatavast riigimetsast ajavahemikul jaanuar 2018 kuni detsember 2022 raiutav metsamaterjal orienteeruva aastase mahuga kuni 325000 m3 kuusepalki, 405000 m3 männipalki, 17000 m3 madalakvaliteedilist kuuse- ja männipalki, 18000 m3 kasepalki, 5000 m3 madalakvaliteedilist kasepalki, 4000 m3 sanglepapalki, 15000 m3 haavapaberipuitu, 260000 m3 kasepaberipuitu, 170000 m3 kuusepaberipuitu, 39000 m3 männipaberipuitu, 135000 m3 küttepuitu ja 130000 m3 kuuse- ja männiküttepuitu. Metsamaterjalide kogused kehtivad RMK palkide ja virnmaterjalide standardis (avaldatud www.rmk.ee) toodud mõõtmise ja kvaliteedi hindamise juhistest lähtudes.

Läbirääkimistel müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarnekohaga ostja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub teostama ostja ning edastama mõõtmisraportid otse müüja infosüsteemi.

Läbirääkimistele kutsutakse järgmistele tingimustele vastavad juriidilised isikud:

  • Ettevõtjad, kes on 1. novembri 2017. a seisuga täitnud viimase kolme aasta jooksul RMK ees võetud kohustused ¹;
  • Ettevõtjad, kellel 1. novembri 2017. a seisuga puuduvad asukohamaa ees maksuvõlad. Eestis mitteregistreeritud ettevõtjatel esitada hiljemalt 25. oktoobri seisuga asukohamaa pädeva riigiasutuse tõend;
  • Ettevõtjad, kes kinnitavad, et esitavad enne lepingu jõustumist krediidiasutuse garantiikirja või RMK krediidikomitee poolt aktsepteeritud muu tagatise;
  • Ettevõtjad, kelle sooviavaldus vastab müügikuulutuses avaldatud sisulistele nõuetele ja ettevõte on esitanud kuulutusega ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügi tüüptingimustega nõusoleku kohta kirjaliku kinnituse;
  • Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) riigis ja Šveitsis leht- ja/või okaspuupalki ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik; leht- ja/või okaspuupaberipuitu ümber töötlev või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus); küttepuitu puitkütuste (halud, pellet, puitbrikett, puusüsi jmt) valmistamiseks või energia tootmiseks või muu toodangu (puitplaat jmt) valmistamiseks kasutav või ümber töötlemist rajav ettevõte või selle omanik või tütarettevõte, samuti ettevõte, kelle tegevusalade hulka äriregistri või majandusaasta aruande kohaselt kuulub metsamaterjali ost-müük ja vahendamine (puidukaubandus).

¹) Lepingud, mille täitmisest ostja pole taganenud või enne kehtivuse tähtaja saabumist ühepoolselt põhjendamatult üles öelnud.

Ettevõtja või tema esindaja poolt allakirjutatud kirjalik sooviavaldus läbirääkimistel osalemiseks esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 1. novembril 2017. a kell 10:00 aadressil Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, Tallinn 10149, ümbrikule kirjutada märgusõna "Kestvusleping". Digitaalselt allkirjastatult võib sooviavalduse esitada hiljemalt 1. novembril 2017. a kell 10:00 e-postiga aadressile puiduturustus@rmk.ee .

Ettevõtja poolt vabas vormis koostatud sooviavalduses peab sisalduma järgmine teave:
a) ettevõtja nimi, registrikood, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aasdress);
b) kinnitus nõusoleku kohta kuulutuses avaldatud pakkumise tingimustega ja veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK metsamaterjali müügi tüüptingimustega;
c) soovitava(te) metsamaterjali(de) nimetus(ed) ja kogus(ed) aastas kvartalite lõikes
d) pakutav(ad) tarnetingimus(ed) Incoterms® 2010 alusel ja tarnekohtade loetelu;
e) metsamaterjali mõõtmistingimused (mõõtmiskoht ja kasutatav tehnoloogia);
f)  pakutav maksetähtaeg ja kinnitus krediidiasutuse garantiikirja või RMK krediidikomitee poolt aktsepteeritud muu tagatise kohta;
g) esmane hinnapakkumus €/m3 tarnetingimusel DAT ostja laos perioodil 01.01.2018 - 31.03.2018 ilma käibemaksuta koos tarnekoha aadressiga;
okaspuu- ja lehtpuupalkide hinnapakkumine ja lõikusskeemi ettepanek esitada kuulutusele lisatud hinnapakkumise ja lõikusskeemi vormil diameetrigruppide ja pikkuste lõikes;
h) esindusõigusliku isiku kinnitusega bilanss ja kasumiaruanne seisuga 30.09.2017, börsiettevõtetel viimase avaldamise seisuga;
i) info pakkuja valduses oleva või rajatava puidutöötlemisettevõtte kohta (asukoht, tootmisvõimsus ja toodangu kirjeldus);
j) info 2014., 2015. ja 2016. aastal ostetud ning 2017. a kavandatud metsamaterjali koguste ostmise kohta sortimentide lõikes kuupmeetrites;
k) läbirääkimistel ettevõtjat esindava isiku nimi, aadress ja sidevahendid (sh e-posti aadress).

Sooviavalduse peab olema allkirjastanud ettevõtjat esindama volitatud isik.

Sooviavalduse esitanud isikutele teatatakse kirjalikult ühe nädala jooksul peale sooviavalduse esitamise tähtaega läbirääkimistele kutsumisest või mittekutsumisest.

Läbirääkimiste kohta koostatakse ja allkirjastatakse läbirääkimisteks volitatud esindajate poolt läbirääkimiste protokoll, mis on aluseks müügilepingu sõlmimisel.

RMK tugineb pakkumiste hindamisel Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määruse nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord“ §18 sätestatud kriteeriumitele ning veebilehel www.rmk.ee avaldatud RMK puiduturustusstrateegiale.

Müügiks pakutava metsamaterjali ja müügitingimuste kohta lisainformatsiooni saab tel +372 503 3396 või e-post puiduturustus@rmk.ee

Müügi korraldaja on RMK, aadress Toompuiestee 24, Tallinn 10149 www.rmk.ee