Olulised keskkonnaaspektid

Olulise keskkonnamõjuga protsessid ja keskkonnaaspektid, mida RMK oma tegevusvaldkondade lõikes järgib, on:

Tegevusvaldkond

Protsess

Olulised negatiivsed keskkonnaaspektid

Positiivsed keskkonnaaspektid


Metsade inventeerimine

 • Tekib parem info

Metsauuendamise kavandamine
 • Mõju maastikule
 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele
 • Mõju maastikule
 • Mõju metsa bioloogilisele mitme-kesisusele
 • Loodus-ressursside kasutamine

Valgustusraiete kavandamine
 • Mõju maastikule
 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele


Harvendusraiete kavandamine
 • Mõju maastikule
 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele

Metsahaldus
Sanitaarraiete kavandamine
 • Mõju maastikule
 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele
 • Mõju metsa tervislikule seisundile

Uuendusraiete kavandamine
 • Mõju maastikule
 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele


Raadamise
kavandamine
 • Mõju maastikule
 • Mõju metsa biloogilisele mitmekesisusele

Metsaparanduse pikaajalise investeeringukava koostamine
 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele
 • Mõju maastikule (tee,kraavid)
 • Mõju metsa tervislikule seisundile
 • Loodusressursside kasutamine

Kaitse-eeskirjade, kaitsekorralduskavade, hoiualade moodustamise kooskõlastamine

 • Mõju kaitstavatele loodusobjektidele

Metsade prügistatus
 • Emissioon atmosfääri,pinnasesse ja vette
 • Tavajäätmete teke
 • Ohtlike jäätmete teke
 • Mõju metsakoosluse/populatsiooni tervislikule seisundile
 • Mõju maastikule

Metsamajandus
Tööde korraldamine tööobjektil

 • Mõju metsakoosluse/populatsiooni tervislikule seisundile
 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele

 • Liikide arv suureneb
 • Looduskaitselised tööd
 • Uue metsapõlve kiirem teke

 

Veo korraldamine

 

 • Loodusressursside kasutamine

 

 


Metsaparandusobjektide uuendamine, rekonstrueerimine ja uusehitused

 

 • Emissioon vette
 • Mõju maastikule
 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele
 • Liikide arv suureneb


Hakkpuidu tootmine ja vedamine

 • Suurendab taastuva energia kasutamist

Looduskaitsetööde korraldamine


 • Suureneb bioloogiline mitmekesisus
 • Paraneb elupaikade kvaliteet ja maastike ilme

Loodushoid

 

Rekreatiivse kasutuse kavandamine puhke- ja kaitsealadel

 


 • Mõju metsa bioloogilisele mitmekesisusele majandatavas metsas
 • Mõju kaitstava loodusobjekti seisundile
 • Mõju maastikule
 • Mõju looduskeskkonna säilimisele, säästlikule ressursikasutusele


Rekreatiivse infrastruktuuri rajamine puhke- ja kaitsealadel

 • Emissioon pinnasesse
 • Emissioon vette
 • Tavajäätmete teke
 • Mõju looduskeskkonna säilimisele, säästlikule ressursikasutusele

 

Rekreatiivse infrastruktuuri hooldamine puhke- ja kaitsealadel

 

 • Tavajäätmete teke
 • Mõju maastikule
 • Mõju looduskeskkonna säilimisele, säästlikule ressursikasutusele

 

Loodusharidustegevuse korraldamine

 

 • Elanikkonna keskkonnateadlikkus tõuseb

 

Rekreatsioonivõimalustest teavitamine, looduskasutuse suunamine

 

 • Käitub looduses õigesti

 

Külastajaseire korraldamine puhke- ja kaitsealadel

 

 • Annab sisendi kavandamisele

 

Infrastruktuuri kahjustamine külastaja poolt

 

 • Tavajäätmete teke
 • Loodusressursside kasutamine
 • Mõju maastikule

 

Sagadi Metsakeskus

Muuseumikogu haldamine

 • Loodusressursside kasutamine (elekter)

 

 

Muuseumikülastuse korraldamine

 • Loodusressursside kasutamine (elekter)
 • Keskkonnateadlikkus suureneb

 

Ekspositsioonide ja õppematerjalide koostamine

 

 • Keskkonnateadlikkus suureneb

 

Loodusharidusprogrammi korraldamine

 

 • Keskkonnateadlikkus suureneb

 

Koolituse korraldamine

 

 • Keskkonnateadlikkus suureneb

Taimla- ja seemnemajandus

Käbide ja seemnete varumine

 • Mõju bioloogilisele mitmekesisusele

 

 

Seemnete ja taimede sertifitseerimine ja ladustamine

 • Emissioon õhku

 

 

Seemikute ja istikute kasvatamine

 

 • Uus mets tekib looduslikust kiiremini

 

Keemiline tõrje ja väetamine

 • Emissioon pinnasesse, vette ja õhku
 • Ohtlike jäätmete teke

 

Jahimajandus

Jahimaade haldamine

 • Emissioon pinnasesse
 • Mõju metsakoosluse tervislikule seisundile
 • Ulukikahjustused vähenevad
 • Populatsiooni tervislik seisund paraneb
 • Ulukite liigiline mitmekesisus säilib

 

Jahipidamine

 • Emissioon pinnasesse
 • Mõju metsakoosluse tervislikule seisundile
 • Tavajäätmete teke

 

 

Jahisaaduste esmane töötlemine

 • Ohtlike jäätmete teke
 • Tavajäätmete teke

 

Hoonete haldamine

Tehnosüsteemide hoolduse korraldamine

 

 • Säästvam ressursikasutus

 

Heakorratööde korraldamine

 • Tavajäätmete teke
 • Ohtlike jäätmete teke
 • Müra
 • Heakord paraneb
 • Keskkond puhtam

 

Ehitus- ja remonditööde korraldamine

 • Emissioon pinnasesse
 • Mõju maastikule
 • Tavajäätmete teke
 • Loodusressursside kasutamine
 • Heakord paraneb

 

Tarbimisteenuste jälgimine ja analüüs

 • Emissioon pinnasesse
 • Loodusressursside kasutamine
 • Tavajäätmete teke