Endla looduskaitseala soode taastamine

Projektitegevuseks on Endla looduskaitseala soode taastamine, mille raames taastatakse vähemalt 660 ha sooelupaiku Endla looduskaitsealal asuvates Linnusaare rabas ja Kaasikjärve rabas. Tegevuse raames projekteeritakse ja viiakse ellu järgmised veerežiimi taastamiseks vajalikud tööd: kraavide likvideerimine, kraavide sulgemiseks vajalikud trassiraied, paisude rajamine. Tegevus toimub vastavalt Endla looduskaitseala kaitsekorralduskavale 2014–2023.

Käesoleva projekti kogumaksumus on 521 550 eurot, millest Ühtekuuluvusfondi toetus on 85% (443 317 eurot) ning 15% RMK omafinantseering.

Lisainfo
Anne Margusoo
anne.margusoo@rmk.ee