Ida-Virumaa metskond 
RMK Ida-Virumaa metskonna kontaktandmed
Metsa 2, Kose küla, Jõhvi vald, 41545 Ida-Viru maakond
Tel 676 7298 Faks 676 7510 E-post ida-virumaa@rmk.ee 

Nimi Ametinimetus Telefon Mobiil
Alar Süda Metsaülem  676 7298  506 1698


ÜLDINFO
Ida-Virumaa metskonna üldpindala on 58 170 ha ja metsamaa moodustab sellest 80%. Metskonna maakasutusest annab ülevaate Tabel 1. Ida-Virumaa metskond hõlmab Keskkonnaministeeriumi hallatavaid riigimetsi Aseri, Sonda, Maidla, Lüganuse, Kohtla-Nõmme, Mäetaguse, Kohtla, Jõhvi, Toila, Illuka ja Vaivara vallas ning Kiviõli, Püssi, Kohtla-Järve, Jõhvi, Sillamäe, Narva-Jõesuu ja Narva linnas.

LOODUSLIKUD TINGIMUSED
Ida-Virumaa on Eesti olulisim tööstuspiirkond ning möödunud sajandil toimunud tööstuslik arendustegevus on olulisel määral kujundanud Ida-Virumaa üldilmet ja maastikke. Iseloomulikud on põlevkivikaevandamise ja elektritootmisega seotud tööstusmaastikud Ahtmes, Sompas, Sirgalas, Kohtla-Järvel, Narvas ja mujal.

Ida-Viru metskond paikneb maastikulise liigestuse järgi kahes maastikurajoonis: Soome lahe rannikumadalikul ja Viru lavamaal. Metskonna maade pinnamood on üsna tasane, selle põhjaosas asub Viru lavamaa, keskel aga kõrgeim osa – Jõhvi kõrgustik. Soome lahe rannikut ääristab Põhja-Eesti pank. See pankrannik on Balti klindi kõige kõrgem ja kõige pikem katkematu osa, mis kulgeb Sakalt Toila klindilaheni. Pankranniku keskmine kõrgus on üle 50 m, Saka lähistel kuni 56 m üle merepinna. Panga jalamit palistab kitsa ribana rannikumadalik, mis laieneb idas Narva jõe alamjooksul 6 kilomeetrini. Ontikast ida pool, Valaste suurkraavil asub Eesti kõrgeim, 34 m kõrgune Valaste juga. Lääneosas on soomassiivid – Kuresoo ja Sirtsi soo.

Ida-Viru metskonna piiresse jääb Eesti kõige suurem järvestik – Kurtna järvestik, lisaks Narva veehoidla, mis on piiriveekoguks Vene Föderatsiooniga. Metskonda veestab arvukalt jõgesid ja ojasid, neist 15 suubuvad Soome lahte. Olulisematena võib ära nimetada Narva, Purtse, Sõtke, Voka jõe ja Pühajõe.

LOODUSVÄÄRTUSED
Kuigi Ida-Virumaa metskonna maa-ala ilmestavad põlevkivikaevandused, leidub siin eriilmelisi metsaalasid. Metskonda jäävad suuremad metsakaitsealad on Sirtsi looduskaitseala ja Kurtna maastikukaitseala.

Ida-Virumaa metskonna metsamaa pindalast 8% moodustavad rangelt kaitstavad ja 14% majandamispiirangutega metsad (Tabel 2). Vääriselupaigad moodustavad Ida-Virumaa metskonna metsamaa pindalast 1% ehk 461 ha. Metskonna maadel on leitud 4 I kategooriasse ja 20 II kategooriasse kuuluvat kaitsealust liiki. Täpsem ülevaade metskonna maadel asuvate kaitsealuste liikide kohta on Tabelis 3.

Ida-Virumaa metskonna maadel viidi 2009. aastal läbi põhjalik pärandkultuuriobjektide inventuur,  mille tulemusena pandi kirja enam kui 1000 huvitavat ja piirkonnale iseloomulikku pärandkultuuri objekti. Tähelepanuväärsemad neist on koondatud raamatusse "Ida-Virumaa pärandkultuurist", mis ilmub 2010 aastal  ning omale huvipakkuvaid metskonna territooriumil asuvaid pärandkultuuriobjekte saab otsida Maaameti kaardirakendusest aadressil http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis.


METSARESSURSS
Ida-Virumaa metskonnas domineerivad metsakuivenduse tulemusena tekkinud kõdusoo tüübirühma metsad. Levinud on ka sooviku ja palumetsade tüübirühma metsad. Põlevkivikarjääride metsastamise järel moodustavad suure osa puistangualadele istutatud metsad ehk karjäärimetsad. Puuliikidest domineerib mänd, teisel kohal on kask ja kolmandal kuusk. Täpsem info metskonna metsade jagunemisest kasvukohatüübi ja peapuuliigi järgi on toodud Tabelis 4.

RAIED
Ida-Virumaa metskonna uuendusraiete nimekirjas on toodud kolme aasta jooksul raieks kavandatud metsaosade loetelu nii majandatavas kui majanduspiirangutega metsas, mille hulgast on võimalik teha täpne raiekohtade valik. Raienimekirjas on raiekoha kohta esitatud detailsed andmed, nagu eraldise pindala, peapuuliik, vanus, boniteet ja kasvukohatüüp. Võimalike uuendusraiete nimekiri kolmeks aastaks on toodud Tabelis 6. Soovitud asukoha võib leida kaardil, suurendades metsaregistri kaardiaknas huvipakkuvat piirkonda, või sisestades metsaregistrisse kvartali numbri, mida soovitakse kaardil näha. Metsaregistrit saab kasutada aadressil http://register.metsad.ee/avalik/.

METSAUUENDUS
Ida-Virumaa metskonnas uuendati 2011. aastal metsa kokku 546,23 hektaril. Sellest istutus moodustas 541,46 ha ja külv 4,77 ha. Kõige enam istutati mändi – 246,15 ha, kuuske istutati 183,77 ha, kaske istutati 111,70 ha. Looduslikule uuenemisele kaasaaitamine istutusega 95,94 ha.

METSAKUIVENDUSSÜSTEEMIDE RENOVEERIMINE, TEEDEEHITUS JA REKONSTRUEERIMINE
Ida-Virumaal on 2018. aastal ehitamisel või projekteerimisel seitseteist metsaparandusobjekti. Metsaparandusobjektide loetelu ning tegevusega haaratud kvartalid on Tabelis 7. Objekti asukohta on võimalik leida, sisestades tegevustest haaratud kvartali koodi metsaregistri otsingusse http://register.metsad.ee/avalik/.